Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Modelovanie správania útočníka

MSc. Terézia Mézešová
Ústav informatiky, PF UPJŠ

6. marca 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Pri zvyšujúcom sa počte kybernetických útokov cielených na organizácie je okrem reakcie na incidenty dôležité vykonávať aj preventívne opatrenia súvisiace so sledovaním prevádzky. Prioritizáciu opatrení môže v značnej miere zlepšiť modelovanie možných útokov v sieti organizácie a následná analýza takéhoto modelu. Jedným z možných pohľadov na vytvorené modely je cez schopnosti a správanie útočníka.

V tejto prezentácii predstavíme prístupy k modelovaniu útokov z pohľadu ochrancu, dostupné kategórie a prístupy ku kategorizácii útočníkov a ich následnom ohodnotení. Okrem toho spomenieme aj výskumné otázky v najbližšie plánovaných publikáciách.