Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Vybrané aspekty analýzy dát

Ľubomír Antoni
Ústav informatiky, PF UPJŠ

2. októbra 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Transformácia dát na poznatky a informácie je prínosná, keďže riešenia dátovej analýzy môžu pomôcť pri riešení výziev v rôznych oblastiach technických, prírodných i humanitných vied. Zber dát, ich predspracovanie, modelovanie, interpretácia výsledkov a ich vizualizácia predstavujú dôležité časti tohto procesu. V rámci príspevku predstavíme vybrané prípadové štúdie v oblasti Data Science s ohľadom na klasifikačné úlohy a predikciu.