Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Ústav informatiky, PF UPJŠ

5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Pri výučbe programovania v súčasnosti prevláda tradičný transmisívny prístup pod vedením učiteľa ako hlavného sprostredkovateľa učebného obsahu. Zážitkové vyučovanie však ponúka nástroje, ako vytvoriť na hodinách bádateľské, tvorivé a motivujúce prostredie, v rámci ktorého žiaci aktívne experimentujú, skúmajú a objavujú zákonitosti, analyzujú a diskutujú. V príspevku ukážeme, do akej miery je možné transformovať výučbu programovania na zážitkovú tvorivú dielňu, aké sú východiská, ale aj úskalia takéhoto prístupu, predstavíme niektoré zážitkové techniky a skúsenosti z ich uplatňovania v praxi pri výučbe programovania na ZŠ a SŠ.