Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Vývoj bádateľských metodík výučby informatiky

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Inovácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách prebieha v dvoch rovinách – obsahovej a metodickej. Náš pedagogický výskum zameriavame na iteratívny vývoj metodík výučby aktuálnych tém školskej informatiky, ktoré sú okrem špecifických informatických cieľov zamerané na rozvíjanie bádateľských spôsobilostí a informatického myslenia.

V príspevku budú uvedené priebežné výsledky výskumu realizovaného v rámci národného projektu IT akadémie – koncepcia vývoja metodík výučby, súbor inovatívnych tém výučby, prvé verzie metodík a pracovné verzie testu bádateľských spôsobilosti a testu informatického myslenia.