Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Spracovanie obrazov z kamier snímajúcich hĺbkovú mapu a ich využitie v rozšírenej realite

RNDr. Matej Nikorovič
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)

Abstrakt

Práca poskytuje prehľad metód spracovania mračien bodov (množín bodov v 3D priestore), ktoré sú výstupom moderných cenovo dostupných senzorov (ako napr. Microsoft Kinect). V práci sú diskutované problémy kalibrácie takýchto senzorov v spojení so zobrazovacou jednotkou (projektor), pričom dôraz je kladený na metódy, ktoré sa dajú ľahko využiť v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality. Práca tiež obsahuje výber príznakov (lokálnych geometrických alebo globálnych tvarových), na základe ktorých sa realizuje segmentácia obrazu a rozpoznávanie objektov. Všetky popísané metódy sú posudzované s ohľadom na vlastné konkrétne aplikácie, ktoré boli publikované.