Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekty Indora a Zirro

RNDr. František Galčík, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Projekt Indora je výskumný projekt venovaný oblasti indoorovej navigácie s využitím smartfónov. V príspevku zosumarizujeme aktuálny stav projektu, riešené problémy a navrhnuté rozšírenie metódy pravdepodobnostných mriežok o tzv. ťažiská pravdepodobnosti. Prvé testy naznačujú, že toto rozšírenie má potenciál eliminovať nepresnosti vyplyvajúce z diskretizácie plochy do štvorcových, resp. šesťuholníkových buniek.

Druhým predstaveným projektom bude študentský projekt Zirro. Predstavíme si cieľe tohto projektu, aktuálny stav a prepojenie tohto projektu na oblasť IoT (Internet vecí).