Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekt Indora

Mgr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Projekt Indora je výskumný projekt venovaný oblasti indoorovej navigácie s využitím smartfónov. V príspevku pripomenieme základné východiská a špecifiká problému lokalizácie používateľa v budove. Popri základnom prehľade o aktuálnom stave skúmanej oblasti sa budeme venovať predovšetkým aplikovaniu Bayesovských filtrov na daný problém. Pozrieme sa na metódy používajúce pravdepodobnostné mriežky v rôznej forme a tiež na navrhnuté riešenia ako redukovať nepresnosti zapríčinené obmedzenou kvalitou vstupných údajov zo senzorov alebo samotným modelom. V príspevku budú uvedené publikované aj priebežné výsledky evaluácie popísaných metód.