Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Polynómy a splajny - modelovanie a výpočet

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Ukážeme dopad jednej vlastnosti kvartických polynómov na výpočet splajnov, ich reprezentácie a modelovanie. Okrem stručného prehľadu výsledkov ilustrujeme aj zatiaľ nevyriešené problémy.