Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Physical computing - jeho nástroje a miesto v školskej informatike

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Ústav informatiky, PF UPJŠ

25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V súvislosti s prepájaním informatiky a prírodovedného a technického vzdelávania (STEM) sa physical computing začal postupne objavovať ako súčasť vyučovania na základných a stredných školách v zahraničí. Významnú úlohu tu zohrávajú aj nové témy ako nositeľná elektronika, smart technológie, či internet vecí. V príspevku predstavíme jeho najrozšírenejšie nástroje a platformy, benefity a východiská pre začleňovanie do podmienok slovenských škôl a ukážky metodických materiálov.