Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Neuniformné splajnové povrchy

Mgr. Viliam Kačala
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Získanie derivácií splajnového povrchu je výpočtovo najnáročnejším krokom pre výpočet splajnového povrchu. Ukážeme redukciu sústav rovníc na nerovnomernej mriežke uzlov nutných na získanie potrebných derivácií a očakávené aj merané zrýchlenie oproti doterajšiemu bežnému postupu.