Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Časová charakteristika kontextuálneho efektu v lokalizácii zvukov

Ing. Beáta Tomoriová, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

29. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V príspevku predstavíme výsledky dvoch experimentov, v ktorých sme skúmali špecifický adaptačný efekt v lokalizácii zvukov, tzv. kontextuálnu plasticitu (pozorovanú napr. v štúdii Kopčo et al (2007). J. Acoust. Soc. Am 121, 420-432). Kontextuálna plasticita sa prejavuje posunmi v lokalizácii cieľového zvuku, ktoré vznikajú v prípade, že merania s cieľovým zvukom sú v priebehu experimentálneho bloku náhodne premiešané s tzv. kontextuálnymi meraniami, v ktorých cieľovému zvuku predchádza rušivý zvuk. V uvedených experimentoch sme sa zamerali na to, ako je kontextuálna plasticita ovplyvnená rôznymi časovými manipuláciami kontextu, ako napr. frekvenciou výskytu kontextuálnych meraní, dĺžkou intervalu medzi stimulmi v rámci kontextuálnych meraní a časovým profilom rušivého zvuku.