Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

24. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V ostatnom desaťročí sa vo vyučovaní prírodných vied v EÚ preferuje bádateľsky prístup výučby (IBSE). Na implementáciu IBSE do výučby a do vzdelávania učiteľov prírodných vied vypísala EK desiatku 7RP projektov. Ako know-how získané z implementácie IBSE do vyučovania fyziky, chémie a biológie využiť aj vo vyučovaní informatiky?

V príspevku bude uvedená stručná charakteristika IBSE, opísaná štruktúra a životný cyklus vývoja bádateľských metodík a prezentovaná ukážka bádateľsky orientovanej metodiky výučby podtémy kódovania informácií.