Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Výučba programovania Android mobilných zariadení v prostredí MIT App Inventor

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

6. apríla 2016 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Jednou zo súčasných výziev pre didaktiku informatiky je skúmanie a vyvíjanie metodiky výučby programovania mobilných zariadení. V príspevku predstavíme edukačné vývojové prostredie MIT App Inventor 2 (ďalej AI2) umožňujúce event-driven programovanie mobilných zariadení pracujúcich pod OS Android. Prostredie AI2 je vhodné pre začínajúcich programátorov hlavne vďaka Blockly editoru kódu. Je tiež veľmi atraktívne pre tvorivých a poznaniachtivých žiakov, lebo umožňuje programovať špecifické funkcionality mobilného zariadenia (dotykovú obrazovku, prehrávanie a záznam fotografií/zvuku/videa zo vstavaného fotoaparátu, mikrofónu a reproduktorov, snímanie a spracovanie údajov zo vstavaných senzorov zrýchlenia, polohy (GPS) a orientácie, rozpoznávanie a syntézu reči, spojenia bluetooth a NFC, skenovanie čiarových kódov, prijímanie a odosielanie SMS správ, uskutočňovanie telefonických hovorov, komunikáciu na Twitteri, ukladanie a načítanie údajov na a z mobilného zariadenia, resp. z webu, ovládanie robotických modelov, spúšťanie ďalších aplikácií inštalovaných v mobilnom zariadení atď.).

V druhej časti príspevku prezentujeme návrh metodiky výučby programovania aplikácií v prostredí AI2 - pojmovú mapu učiva, kognitívne ciele výučby, postupnosť tém, zbierku úloh a projektov, učebné pomôcky (pracovné listy, pracovné súbory, hodnotiace škály), spôsoby hodnotenia výsledkov učenia sa žiakov.