Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Rozpoznávanie mikroskopických častíc ovládaných holografickou Ramanovskou pinzetou

Mgr. Matej Nikorovič
Ústav informatiky, PF UPJŠ

9. marca 2016 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Optická pinzeta nám umožnuje pomocou laserových pascí interaktívnu manipuláciu s priehľadnými časticami. Manuálne ovládanie pascí je časovo náročné a preto automatizácia týchto procesov má významnú rolu. Náš cieľ bol nájsť pozíciu a polomer kruhových častíc na nízko kontrastných obrazoch, ktoré sa môžu navzájom prekrývať. Naviac tieto častice zanechávajú difrakčné prúžky, čo pridáva ďalšie symetrie, ktoré môžu zvýšiť šancu správnej detekcie. Preto sme navrhli metódu “Symmetry radius transform” pozostávajúcu z 3 metód: symetrická transformácia, polomerová transformácia a zgrupovanie pomocou mean shift-u. Výsledky sme porovnali s klasickou Houghovou transofrmáciou pre detekciu kružníc implementovanou v knižnici OpenCV.