Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Kontextuálna plasticita v lokalizácii zvukov s distraktorom

Ing. Beáta Tomoriová, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

9. marca 2016 (streda) o 13:30
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Vnímaná pozícia zdroja zvuku v priestore závisí od viacerých faktorov, jedným z nich sú aj predchádzajúce sluchové stimuly. V predošlej štúdii [Kopco et al., JASA, 121, 420-432, 2007] boli pozorované neočakávané posuny v lokalizácii poukazujúce na vplyv predchádzajúcich stimulov v časových škálach sekúnd až desiatok sekúnd. V rámci prednášky popíšem výsledky experimentov, v ktorých sme skúmali vlastnosti tohto tzv. kontextuálneho efektu, s cieľom porozumieť prečo vzniká a na akých mechanizmoch je založený. Špecificky, zamerali sme sa na to, ako je efekt ovplyvnený nesluchovými a top-down faktormi. Výsledky naznačujú, že kontextuálny efekt je spôsobený bottom-up adaptáciou sluchovej reprezentácie.