Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Zrýchlenie výpočtu interpolačných splajnov

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

30. septembra 2015 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Splajny tvoria základ grafického a fyzikálneho modelovania. Neznáme koeficienty interpolačných splajnov sa v pozadí riešia pomocou LU dekompozície trojdiagonálnych matíc. Ukážeme, ako je možné aj takéto štandardné algoritmy vylepšiť. Zrýchlenie dosiahneme vďaka použitiu nedávno dokázanej vlastnosti polynómov so susednými stupňami. V dôsledku nového výpočtového modelu na báze polynómu vyššieho stupňa sa rozmer matíc zredukuje na polovicu a otvorí sa tak cesta k návrhu nových, efektívnych sekvenčných ale aj paralelných algoritmov pre krivky a povrchy.