Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Týždeň vedy a techniky - Vyhľadávanie objektovo-atribútových zhlukov a ich použitie v edukačnej oblasti

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

11. novembra 2015 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Spoluautori: PaedDr. Ján Guniš, PhD., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Ondrej Krídlo, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Koordinátor podujatia: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

Abstrakt

V prezentácii predstavíme metódy vyhľadávanie špeciálnych objektovo-atribútových zhlukov a ich aplikácie pri skúmaní učebných úloh a vzdelávacích cieľov učiteľov stredných škôl pri výučbe témy pole ako údajového typu v programovaní. Prezentujeme získané výsledky a podobu spätnej väzby pre zapojených učiteľov. Pripájame súhrnnú analýzu zozbieraných úloh a cieľov a formulujeme odporúčania a možné inšpirácie.