Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Samoorganizované siete, klustrové algoritmy a manifold learning - vybrané aplikácie v ekonómii, biológii a fyzike

doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice

4. marca 2015 (streda) o 12:30
SA1K76, PF UPJŠ

Abstrakt

Na seminári bude predložená kompaktná formulácia a spoločné vlastnosti techník spracovania dát založených na rôznych variantách chápania vzdialenosti. Budú diskutované nasledovné okruhy metodicky príbuzných problémov:

1. Kohonenove siete - príklady aplikácie pri štúdiu a klasifikácii spinoveho usporiadania v magnetizme nanoštruktúr.
2. Klastrové algoritmy - identifikácia makroekonomických a menových vzťahov. Spracovanie časových radov.
3. Manifold learning - predbežné výsledky v difrakčných problémoch a teórii rozptylu. Manifold learning ako cesta k stanoveniu miery orchestrácie legislatívnych noriem.
4. Techniky identifikácie dominantných stratégií v rozsiahlych evolučných simuláciách.

Súbory k prednáške