Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Efektívny výpočtový algoritmus pre splajnové povrchy

RNDr. Lukáš Miňo
Ústav informatiky, PF UPJŠ

28. októbra 2015 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Na seminári predstavíme nový výpočtový algoritmus pre splajnové povrchy pre rovnomerné rozloženie uzlov. Tento algoritmus je založený na nedávnom výsledku aproximácie bikvartického polynómu bikubickými polynómami. Dôsledkom tohto prístupu konštrukcie splajnových povrchov sa klasická de Boorová výpočtová úloha rozpadne na redukovanú úlohu a zvyšok. Porovnanie navrhovaného a klasického výpočtového algoritmu ukazuje, že nový model potrebuje menej operácií násobenia, čo má za následok nezanedbateľné zrýchlenie.