Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Analýza objektovo-atribútových údajov a ich randomizácia

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

23. septembra 2015 (streda) o 13:30
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

V prezentácii predstavíme analýzu objektovo-atribútových údajov z pohľadu špeciálneho dvojblokového zhlukovania a uvedieme výsledky, ktoré sa zaoberajú dynamickou stabilitou výsledných zhlukov. Z pohľadu data-miningu súvisia tieto výsledky s typmi problémov, ktoré sa zaoberajú učením bez učiteľa, teda bez prítomnosti trénovacích údajov. Analýza objektovo-atribútových údajov úzko súvisí aj s operáciou delenia v Coddovom relačnom modeli údajov, preto má význam skúmať aj súvisiace štúdie s touto problematikou. Spoluautori: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.