Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Medziľahlostne uniformné grafy

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice

12. novembra 2014 (streda) o 13:00
zasadacia miestnost UFV (c. 76), PF UPJŠ

Abstrakt

Medziľahlostná centralita (angl. betweenness centrality) vrchola v grafe je definovaná ako suma relatívnych počtov najkratších ciest, ktoré prechádzajú cez daný vrchol. Tento invariant je dôležitým ukazovateľom miery významnosti vrchola v rámci celého grafu najmä pre reálne siete (v komunikačných sieťach napr. udáva mieru celkového toku informácií, ktoré prúdia cez daný vrchol). V príspevku predstavíme niektoré vybrané výsledky o medziľahlostne uniformných grafoch (t.j grafoch, v ktorých majú všetky vrcholy rovnakú medziľahlostnú centralitu); dôraz bude kladený na to, ako moderné softwarové riešenia s rozvinutou podporou teórie grafov (ako napr. Wolfram Mathematica) napomáhajú k náčrtu hypotéz o vlastnostiachtýchto grafov.