Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Bioinformatika - možné smery výskumu na PF UPJŠ

RNDr. Miroslav Soták, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Košice

5. marca 2014 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Abstrakt

Prednáška je venovaná možnostiam prepojenia genetiky a informatiky v oblasti transkriptomického výskumu na pôde UPJŠ. Ide hlavne o motivaènú prednášku, kde budú predstavené hlavné informatické výzvy týkajúce sa výskumu na ústave biologických a ekologických vied v oblasti data-miningu. Hlavným cie¾om je poskytnú komplexné informácie o možnostiach a bioinformatických postupoch pri analýze dát zo sekvenovania novej generácie (NGS) v rode Hypericum.