Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike

PaedDr. Ján Guniš
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

18. septembra 2013 (streda) o 14:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Abstrakt

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou výučby tematického okruhu „Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie“ na stredných školách a predstavíme výsledky našej práce. Analyzovali sme faktory vplývajúce na vyučovanie tejto témy, zaužívanú terminológiu, obsah vyučovania definovaný v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP), dostupné učebnice, postoj učiteľov a rôzne spôsoby vyučovania. Predstavíme zistené pedispozície žiakov, začínajúcich programátorov. Na základe predchádzajúcich výsledkov a analýz sme definovali východiská pre návrh metodiky. Vytvorili sme model reprezentujúci algoritmické myslenie žiakov a navrhli spôsob jeho merania formou písomného testu. Spresnili sme ŠVP o špecifické ciele a exemplifikačné úlohy a navrhli schému vyučovania algoritmizácie s dôrazom na prepojenie s reálnym svetom, aktivitu žiaka, tímovú prácu a riešenie problémov. Navrhnutú metodiku sme overili v reálnej praxi. V závere uvedieme námety pre pokračovanie práce a na ďalšie skúmanie v tejto oblasti.