Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Skryté vlastnosti polynómov

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

13. novembra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Abstrakt

Určenie vlastností polynómov patrí medzi najstaršie problémy v matematike. Odhalenie ich doteraz skrytých súvislostí pomôže nie len lepšie pochopiť zákonitosti sveta čísel ale aj napísať efektívnejší kód. Informačné a výpočtové algoritmy a procesy sú nestatické. Ich dynamika spočíva v reakcii na zmeny architektúry hardvéru, vývoj softvéru a nárast objemu dát. Ich evolúcia, vyjadrená v matematických modeloch, je nepredstaviteľná bez detailného pochopenia súvislostí a podstaty skúmaného problému. V prednáške navrhujeme nový prístup k výpočtu splajnov, ktorý zredukuje komplexnosť problému až o polovicu. Predložená metóda využíva neočakávaný výsledok aproximácie polynómov polynómami, za ktorým sa skrýva hlboký vzťah medzi polynómami párneho a nepárneho stupňa. Prednáška sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky.